بهترین راه درامد از اینترنت

دو مسافر شعر


مـــا دو تا مســـافریم


تـــــوی راه زنـــدگــی


قلبامون شبـــیه هــم


پر از عشق و سادگی


تو مسیــر این ســـفر


پــــره از گلهــای یاس


تـــن پاک گــــل سرخ


بوسه گــاه ما دوتاس


کوله بارم همه عشق


کوله بارت همه عشق


این سفـــر تموم بشه


دو تایی میریم بهشت