بهترین راه درامد از اینترنت

غنچه های احساس

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/7aseman/35.jpg

غنچه هـای داغ احساس


تـــــو خیابــــون گل یاس


چشاشــون پـاک و زلاله


 میدرخـشه مثـل الماس


 بچه هــــای بـی نشونه


گشنه یـه لقمه نـــــونن


شب بشـه خــونه ندارن


اینو خیلی هــــا میدونن


قطره اشــک چشاشون


همشون شـــدن ستاره


ببینـید تــــــو آسـمــونها


غمـــاشــون دنباله داره!


این گـلای پاک مـــعصوم


سقفشـــون یـه آسمونه


گرچه قلبشون یه دریاس


غمشـــون یـه لقمه نونه


پس دعــا کـنیم براشون


خـواب ببینن تـو بهشتن


تا کــه قلــباشون نمیره