بهترین راه درامد از اینترنت

ترانه ناز آسمون


صــــدای پای مهتاب


تو کـوچه ها میپیچه


شبهای بی تو بودن


ســـرابه هیچ هیچه


من از نگاه پاکـــــت


به آسمون رسـیدم


از لب هــــر فرشته


اسم تــو رو شنیدم


دیدم که اسم پاکت


رمــــز... در بهـشته


خـدا تــــوی دل من


اســم تو رو نــوشته


به حـــرمت نگــاهت


 دل از هــمه  بـریدم


تو آســـــمون هفتم


به عشق تو رسیدم